Hur bör­jar du din dag?  Har du en bra start på dagen?

Vad säger du till dig själv varje mor­gon innan du går upp ur sän­gen?

Eller tänker du kanske inte på någonting innan du sät­ter tas­sarna i gol­vet?


Det är väl tyvärr så att de flesta utav oss inte ens tänker på hur vi vill att dan ska vara, utan vi tar den bar som den kom­mer. På det viset så låter vi livet styra oss istäl­let för att vi styr vad som hän­der i vårt liv.600 01604025Ännu mer beklagligt är det att det finns så många män­niskor som är med­vetna om att de är i en sit­u­a­tion i livet som de inte trivs med att de till och med bör­jar dagen med att skapa neg­a­tiva förut­sät­tningar. Hur ofta har du inte hört om, eller kanske tänkt själv, “oh nej, inte till­baka till job­bet igen — önskar jag kunde vara hemma idag”.

Jag har själv varit i den sit­u­a­tio­nen att jag dragit mig för att gå till job­bet, då jag upplevde min sit­u­a­tion som meningslös och den gav mig ingent­ing. Jag vantrivdes vid tillfäl­let med min sit­u­a­tion och mitt liv.

Men det går att förän­dra!!!!!!!!

Så hur skulle du vilja börja din dag? Hur skulle du kunna göra för att skapa förut­sät­tningar för att du skulle kunna få en magisk och under­bar dag? 

Vad behöver du tänka, tro, vara över­ty­gad om för att kunna skapa helt andra förut­sät­tningar för dig och den dagen som lig­ger fram­för dig?

Kom ihåg: Du ska­par var dag i ditt liv, genom att tänka på ett speci­fikt sätt, tro på vissa saker, vara över­ty­gad om andra, ha en viss atti­tyd till saker och ting, vad du säger till dig själv och vad du fokuserar på.….


Och du ska­par ditt liv utifrån varje dag du lever!! Pré­cis som ringarna på vat­tnet …Vill du ha det liv du lever nu eller vill du göra några förän­dringar?

Om det är ngt du vill förän­dra — börja med hur du star­tar din dag!Lev med pas­sion — ta vara på varje dag!!!

(ursprungligen publiserad på hemsidan i vårt dotterbnolag - coachpeople.se den 16 sep 2009)